Skip to content
Menu

Aanvraag criteria

Welke criteria moet je aan voldoen als je je wilt inschrijven bij stichting Kindgericht Werken

Om te bepalen welke huishoudens (gezinnen en individuen, jong en oud) in aanmerking komen voor onze tijdelijke ondersteuning zijn er een aantal criteria vastgesteld door stichting Kindgericht Werken.

Ondersteuning vanuit stichting Kindgericht Werken is geen structurele oplossing. Er vindt een jaarlijkse her – intake plaats. Dit betekend dat er jaarlijks persoonlijk wordt gesproken met de ingeschreven huishoudens van stichting Kindgericht Werken, naast de papieren controle.

Het is een tijdelijk aanbod van hulp. Tenzij dit niet mogelijk is, buiten zijn of haar eigen schuld om. En zodoende nooit meer zonder hulp kan.

Wij maken deels gebruik van de Nibud minimum – voorbeeldbegrotingen.

Of iemand in aanmerking komt voor hulp van stichting Kindgericht Werken, hangt af van het beschikbaar te besteden bedrag dat iemand heeft. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Zonder het geld voor de wekelijkse boodschappen. Hoe hoog het bedrag mag zijn, is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Het normbedrag voor toelating n.a.v. de criteria worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Alle personen in een huishouden tellen mee voor de norm.

 Streef normbedragen

Als het te besteden bedrag gelijk of minder is dan de bedragen uit de navolgende tabel wordt er hulp vertrekt: Het basisbedrag per huishouden bedraagt € 190 en voorts € 110 per persoon. Deze bedragen zijn exclusief de wekelijkse boodschappen. Dit leidt tot de volgende bedragen:

 • 1 persoon €300 per maand
 • 2 personen €410 per maand
 • 3 personen €520 per maand
 • 4 personen €630 per maand
 • 5 personen €740 per maand
 • En voor ieder volgende persoon € 110 per maand erbij

Vanuit stichting Kindgericht Werken is besloten dat indien bij intake of her – intake het huishouden een hoger bedrag per maand overhoudt dan de bovenstaande criteria norm en dit bedrag is:

– Voor een huishouden; minder dan 15% hoger

– Voor een alleenstaande; minder dan 10% hoger

– Voor alleenstaanden met kinderen; 20% hoger

er dan een uitlooptraject van 6 maanden start, waarbij het huishouden hulp blijft krijgen totdat de 6 maanden afgelopen zijn.

Inkomsten & uitgaven bij stichting Kindgericht Werken berekening met inzage van de bankafschriften.

Inkomsten

Inkomsten zijn alle netto-inkomsten zoals loon, uitkering, alimentatie, huur- & zorgtoeslagen, kind gebonden budget, kinderopvangtoeslag, kostgeld, (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting, enzovoorts van de aanvrager, van de partner of inwonende volwassene(n) waarmee een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd.

De volgende inkomsten worden niet meegerekend bij de berekening van stichting Kindgericht Werken:

– Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, vergoeding bewindvoering, toeslag energie, (extra) vergoeding medicijnen. De kosten waarvoor ze worden verstrekt zijn ook niet aftrekbaar.

– Persoonsgebonden budget. Als de aanvrager zelf (dus niet derden) de zorg verleent telt het ontvangen PGB wel mee als inkomen.

– Neveninkomsten van inwonende kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje, maar alleen als het kind jonger is dan 18 jaar.

– Vakantiegeld.

– Kinderbijslag.

– Studiefinanciering van inwonende kinderen.

– Kostgeld

Van inwonende (volwassen) kinderen vanaf 18 jaar met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Dit geldt ook voor inwonende, verdienende ouder, broer, zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage bedraagt € 300,00.

Uitgaven

Bij uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de aanvrager, zijn/haar eventuele partner en thuiswonende kinderen.

De uitgaven die meegerekend worden zijn kosten die noodzakelijk zijn voor het bestaan, zoals huur, hypotheek, gas, water, elektra, verzekeringen, alimentatie, kosten kinderopvang mits noodzakelijk voor werk, school of integratie.

Gemeentelijke – en waterschapsbelasting en aflossing van schulden, voor zover die daadwerkelijk worden betaald.

Aflossingen

Onder aflossing van schulden verstaan wij een maandelijks bedrag dat overgeschreven wordt aan de schuldeiser(s) waardoor het openstaande bedrag maandelijks minder wordt. Dit betekent dat de betalingen bij doorlopende kredieten zoals roodstaan, creditcard of postorder bedrijven niet als aflossingen wordt beschouwd tenzij het doorlopende krediet is stopgezet en aantoonbaar worden afgelost. Terugbetalingen aan familieleden worden niet meegenomen als aflossing, tenzij de schuld schriftelijk is vastgelegd en de aflossingen aantoonbaar worden afgelost.

Verzekeringen

Voor verzekeringen tellen alle premies mee, met uitzondering van autoverzekeringen, tenzij een auto noodzakelijk is om medische redenen of vanwege het ontbreken van openbaar vervoer of om uit huis geplaatste kinderen te kunnen bezoeken.

Premie voor spaar-, pensioen-, of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement (voor het gedeelte van de premie dat het spaarelement vertegenwoordigt), voor zover niet verbonden aan de eigen woning worden niet meegerekend als uitgaven.

Diverse uitgaven

Er zijn diverse uitgaven waarmee wij rekening houden en de aanvrager moet hier ook documenten voor kunnen overleggen. Het betreft de volgende kosten per maand:

– eigen risico zorgverzekering

– vervoerkosten

– bankkosten

– kabel- en internet verbinding

– onbeperkt bellen mobiele telefoon

– 1 streamingdienst

– wekelijkse boodschappengeld

– Voor de kosten van noodzakelijk medisch vervoer en reizen naar/van werk en re-integratie (indien niet vergoed door werkgever) mogen voor de feitelijk gedane uitgaven met OV een uitdraai van de ov kaart ingeleverd worden of papieren / digitale treinkaartjes ingeleverd worden.

– Noodzakelijk gereden kilometers met eigen vervoer wordt € 0,35 per kilometer gerekend. Ook de feitelijke taxikosten, indien noodzakelijk, of aanvullend openbaar vervoer kunnen worden meegeteld.

Spaargeld/financiële buffer

Indien het saldo/de saldi op de spaarrekening(en) beneden de hieronder genoemde norm blijft wordt geen rekening gehouden met het aanwezige spaargeld. Als het saldo/de saldi de hieronder genoemde norm overschrijdt wordt er van de aanvrager verwacht eerst zelf in de levensbehoeften te voorzien, totdat de hieronder genoemd norm is bereikt, er kan dan (nog) geen hulp gevraagd worden aan stichting Kindgericht Werken.

Bij de leefgeldberekening wordt geen rekening gehouden met een reservering voor spaargeld/financiële buffer. De norm voor spaargeld/financiële buffer is ontleend aan NIBUD zonder rekening te houden met een eventuele auto, Zie ook: http://bufferberekenaar.nibud.nl/introductie.

– Alleenstaande, geen kinderen, huurhuis, netto inkomen incl. toeslagen: buffer € 4.600

– Alleenstaande, 1 kind, huurhuis, netto inkomen incl. toeslagen:       buffer € 5.350

– Echtpaar, geen kinderen, huurhuis, netto inkomen incl. toeslagen: buffer € 5.850

– Gezin, 2 volw. en 2 kinderen, huurhuis, netto inkomen incl. toeslagen: buffer € 7.350

– Gezin, 2 volw. En 4 kinderen, huurhuis, netto inkomen incl. toeslagen: buffer € 8.800

Schuldhulpverlening

Ook bij schuldhulpverlening wordt bij het beschikbaar te besteden bedrag gekeken naar de inkomsten en uitgaven, zoals dat ook bij andere huishoudens gebeurt. Indien er bedragen worden gereserveerd, worden deze reserveringen niet meegenomen als uitgaven om oneigenlijk gebruik van stichting Kindgericht Werken te voorkomen. Immers bij anderen die geen schuldhulpregelingen hebben, maar verder in dezelfde situatie verkeren, wordt er ook geen rekening gehouden met periodieke reserveringen.

N.B. Kosten voor beschermingsbewindvoering worden door de gemeente vergoed afhankelijk van gemeentelijke normering (inkomensgrens). Schuldhulpverlening is altijd gratis. Als er sprake is van bewindvoering waarvoor geen tegemoetkoming geldt, nemen we deze kosten mee als uitgaven.

Beoordeling

Om een goede beoordeling te kunnen maken hebben we de volgende stukken ter inzage nodig:

– 3 maanden bankafschriften (van alle rekeningen dus ook van spaarrekeningen) van alle volwassenen, exclusief kinderen (t/m 17 jaar), op het adres van de aanvrager.

– staat de aanvrager onder bewind dan zien we graag een schuldenoverzicht, het budgetplan samen met 3 maanden bankafschriften van alle rekeningen (de beheerrekening, de leefgeldrekening en eventuele spaarrekeningen). Indien de aanvrager geen inzage wilt geven, betekent dit dat er geen hulp door stichting Kindgericht Werken wordt gegeven.

Extra informatie die stichting Kindgericht Werken wilt weten van de aanvrager:

 • In het kort persoonlijk (f2f), schriftelijk of per e-mail vertellen waarom de aanvrager zich wil inschrijven bij stichting Kindgericht Werken
 • Het e-mail adres
 • Het telefoonnummer waar de aanvrager op bereikbaar is
 • Het woonadres
 • Gezinssamenstelling op het woonadres
 • Geboortedatum en geboortejaar kinderen (alleen de thuiswonende kinderen als er sprake is van kinderen)
 • Zijn er huisdieren aanwezig
 • Wordt er gebruik gemaakt van de voedselbank
 • Wordt er gebruik gemaakt van stichting Jarige Job
 • Wordt er gebruik gemaakt van stichting Kindercadeau
 • Wordt er gebruik gemaakt van kinderkledingbank Hoorn (of evt. ander kinderkledingbank)
 • Wordt er gebruik gemaakt van stichting voor de minima
 • Wordt er gebruik gemaakt van minima West Friesland
 • Wordt er gebruik gemaakt van Jan van de Gracht
 • Wordt er gebruik gemaakt van stichting hulp voor de minima Noord – Holland
 • Wordt er gebruik gemaakt van een kerstactie (bijvoorbeeld kerstpakketten van andere stichtingen en organisaties en bedrijven e.d., voorheen kerstactie Westfriesland of de huidige secret santa o.i.d.)
 • Wordt er gebruik gemaakt van een sinterklaasactie (bijvoorbeeld De Speelgoeddoos of sinterklaaspakketten van andere stichtingen, organisaties of bedrijven e.d.)
 • Bent u woonachtig in Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik of Hoorn
 • Bent u in het bezit van eigen vervoer of zijn er mogelijkheden om met ov te reizen (o.a. i.v.m. de varia pakketten die opgehaald moeten te worden in Stede Broec)

 

!!! Bij voorkeur de aanvraag indienen per e-mail !!!

 

Wij zijn bereikbaar op: kindgerichtwerken@gmail.com

Voor meer informatie kan er gekeken worden op www.kindgerichtwerken.nl of op Facebook

Augustus 2023 zijn deze criteria opgesteld

Donaties

En financiële donaties zijn altijd welkom.

U kunt doneren op: NL26 INGB 0008 1544 39
t.n.v: Stichting Kindgericht Werken

o.v.v.: Kindgericht Werken Donaties

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen